Team 5: Written in Sand

Seong Ho Yeon / Yiji He / Ruthi Aladjem